Obsługa prawna przedsiębiorców

Prawo handlowe 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Doradzamy wybór najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Pomagamy założyć spółki, przygotowujemy dokumenty założycielskie spółek, w tym formularze do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wymaganymi załącznikami, a także świadczymy kompleksowe usługi w zakresie restrukturyzacji i przekształcenia spółek. Prowadzimy obsługę posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników. Przygotowujemy projekty uchwał i innych aktów. Reprezentujemy wspólników/akcjonariuszy w sporach ze spółką.

Umowy handlowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia wszelkiego rodzaju umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Nasi radcowie prawni posiadają bogate, praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu umów niestandardowych, które zawsze są ściśle dopasowywane do wymogów Klientów i przedmiotu danej transakcji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie zawierania umowy: tworzymy, opiniujemy i negocjujemy kontrakty. Oferujemy reprezentację w rozmowach o treści umowy. Szczególnie dbamy o to, aby nasi Klienci otrzymali profesjonalne wsparcie w negocjacjach umów oraz prawniczą wiedzę ekspercką związaną z przedmiotem umowy i branżą, z którą jest związana. 

Prawo pracy

Nasi radcowie prawni pomagają wprowadzić w życie przepisy prawa pracy i regulacje prawne – niezbędne w każdej firmie i jednocześnie dostosować do potrzeb biznesowych:. Przygotowujemy regulaminy, wzory dokumentów, zakładowe układy zbiorowe oraz procedury działania zakładów pracy ułatwiające i usprawniające działanie firmy na wszystkich etapach i poziomach jej funkcjonowania a także ograniczające ryzyko ponoszone przez pracodawcę, w sytuacji kontroli lub sporu sądowego Kompleksowo realizujemy również procesy restrukturyzacji zatrudnienia. Kancelaria zastępuje Klientów w mediacjach i sporach sądowych powstałych na gruncie prawa pracy, występując zarówno z ramienia pracodawców jak i pracowników. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi: odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i dyskryminacji oraz dochodzenia świadczeń w razie wypadku przy pracy.

Audyty przedsiębiorstw 

Kancelaria przeprowadza kompleksowe audyty prawne spółek, przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych w celu wykrycia ich potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Zakres przeprowadzanego badania określony jest każdorazowo potrzebami Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot Dostosowujemy się także do potrzeb Klienta w zakresie czasu trwania audytu oraz zaangażowania w podejmowane działania pracowników firmy.

W ramach wieloskładnikowego audytu podejmujemy się wykonania analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Audyt obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, stosunki z podmiotami powiązanymi, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe. Ustalenia przeprowadzonego audytu przedstawiane są w formie raportu.

Ochrona danych osobowych 

Zmieniające się prawo wymusza na przedsiębiorcach aktywne reagowanie w celu zapewnienia stałej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Kancelaria posiada dedykowany zespół specjalistów zajmujących się problemami przetwarzania danych osobowych, którzy przygotowują wszelkie potrzebne dokumenty, aby zapewnić stałą zgodności z RODO. Tylko tak można uniknąć kar i odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie firmy.  

Ochrona konkurencji 

W ramach obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące wszystkie aspekty szeroko rozumianego prawa konkurencji. W szczególności w zakresie tzw. porozumień ograniczających konkurencję oraz zagadnień związanych z nadużywaniem pozycji dominującej. Jak również czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz prawa pomocy publicznej.

W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz prowadzą postępowania odwoławcze w przypadku, gdy wydane przez organ ochrony konkurencji decyzje są niekorzystne dla naszych Klientów. Oferujemy uczestnictwo w negocjacjach na etapie przedsądowym oraz reprezentację w sporach sądowych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?