Warunki współpracy

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta, rodzaju i charakteru sprawy, nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Kancelaria ustala stawkę z Klientem przed podjęciem działań zmierzających do udzielenia pomocy prawnej. 

Zasadą funkcjonowania Kancelarii jest przejrzystość działań, tak aby wszelkie ustalenia finansowe z Klientem były dla niego zrozumiałe i jasne.

Kancelaria oferuje następujący system rozliczeń:

System rozliczenia godzinowego

Wynagrodzenie według rozliczenia godzinowego stosowane jest, jeżeli nie jest możliwe określenie z góry czasu niezbędnego do udzielenia pełnej pomocy prawnej, dlatego też proponujemy ustalenie stawki godzinowej, a następnie rozliczenie ilości godzin poświęconych na wykonanie zleconych czynności. W toku wykonywania czynności Klient jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach oraz ilości naliczonych godzin pracy. Po zakończeniu obsługi prawnej Klient otrzymuje zestawienie, zawierające wykaz podjętych czynności wraz z zestawieniem ilości przepracowanych godzin oraz wyliczenie wysokości wynagrodzenia.

System rozliczenia kwotowego

Wynagrodzenie kwotowe jest ustalane indywidualnie z Klientem każdorazowo dla konkretnej sprawy, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, wartości przedmiotu sporu oraz rzeczywiście poświęconego czasu pracy. Ta forma wynagrodzenia dotyczy w szczególności pojedynczych spraw zlecanych Kancelarii, tj.: udzielenie ustnej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, prowadzenie sprawy sądowej i każdorazowe reprezentowanie Klienta przed sądem.

Wysokość wynagrodzenia kwotowego ustalana jest przed udzieleniem pomocy prawnej. 

System rozliczenia ryczałtowego bez limitu godzin

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne bez limitu godzin ustalane jest w formie miesięcznej stawki ryczałtowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta, niezależnie od ilości spraw powierzonych Kancelarii w danym miesiącu. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę prowadzonych spraw.

System rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z limitem godzin ustalane jest w formie miesięcznej stawki ryczałtowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta, która obejmuje określony limit godzin do wykorzystania w danym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przekroczenia ustalonego w umowie miesięcznego limitu godzin, dalsze usługi prawne świadczone są przez Kancelarię według stawki godzinowej, uprzednio umownie ustalonej z Klientem. W przypadku wybrania przez Klienta tego systemu rozliczeń, Klient jest na bieżąco informowany o ilości wykorzystanych w danym miesiącu godzin pracy oraz fakcie przekroczenia limitu godzinowego.

System rozliczenia za sukces (tzw. success fee) 

Wynagrodzenie premiowe za sukces (tzw. success fee) składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego godzinowego lub ryczałtowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, za pomyślny wynik sprawy, określonego w sposób procentowy. Wysokość obu składników wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w umowie, a premia płacona jest jedynie w sytuacji uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia zleconej sprawy.

Inny system rozliczenia

W przypadku, gdyby żadna z przedstawionych przez Kancelarię propozycji współpracy nie była dla Klienta odpowiednia, Kancelaria jest otwarta na inne formy wynagrodzenia, które będą dostosowane do zakresu świadczonej na rzecz Klienta obsługi prawnej, a także oczekiwań i możliwości finansowych.

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy min. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzania opinii biegłych. Koszty te pokrywane są w całości przez Klienta.   

Potrzebujesz pomocy prawnej?